REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "HASTEGARDEN.PL"

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.hastegarden.pl. jest HASTE TRADE & DESIGN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74 lokal 320, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271057. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 535.000,00 zł opłacony w całości. Numer NIP/VAT: PL 725 193 3098, REGON 100278991. - dalej zwaną "Sprzedawcą".

 2. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: 50-020 Wrocław ul. Piłsudskiego 74 lokal 320

Tel.: +48 782 793 457

E-mail: sklep@hastegarden.com

 1. Definicje:

  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm);

  4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

  5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

  6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

  7. Regulamin – niniejszy dokument;

  8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

  9. Umowa – Umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

  10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.);

  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Oferta sklepu internetowego dostępna jest na terenie Polski oraz obsługiwane są zamówienia w granicach Polski.

 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie serwisu internetowego www.hastegarden.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

 1. Zamówienia

 

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu internetowego www.hastegarden.pl.

 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 3. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 4. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

 1. Oferta i ceny

 

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w Złotych Polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów transportu. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu zostaje automatycznie wyliczony i dodawany jest do wartości zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki oraz od odległości.

 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:

  1. do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie;

  2. wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu;

  3. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, Towary objęte promocją dostępne są do wyczerpania zapasów;

  4. do zmiany kolorystyki Towarów.

 4. Ponadto Sprzedawca informuje, że Towary mogą w zależności od rozdzielczości komputera w swojej kolorystyce nieznacznie różnić się od rzeczywistości.

 5. W obszarze oferty Sprzedawca zastrzega sobie prawo:

  1. czasowego ograniczenia dostępności Towarów z oferty sklepu;

  2. wycofania Towaru z oferty sklepu bez podania przyczyn, wyłączając jakąkolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy.

 6. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Klientowi, podczas składania zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 1. Dostawy i Odbiór

 

 1. Każde złożone przez Klienta zamówienie, przed jego fizyczną realizacją, jest potwierdzane przez pracownika sklepu w formie dokumentowej za pośrednictwem korespondencji e-mail lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania.

 2. Zamówienia, których realizacji nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania nie będą wykonane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany w formie dokumentowej na podany adres e-mail, co jednocześnie Klient akceptuje.

 3. Termin realizacji zamówienia = czas wykonania zamówionych towarów + czas dostawy.

 4. Zamówienia są realizowane w terminie od 7 do 28 dni roboczych. Jeżeli zamówienie dotyczy Towarów o różnym czasie realizacji, będą one dostarczone po skompletowaniu całości zamówienia.

 5. Klient zobowiązuje się przyjąć zamówiony Towar chyba że towar ten nie odpowiada opisowi przy zamówieniu lub Towar ten znajduje się w stanie naruszonym.

 6. W przypadku, gdy otrzymany Towar nie odpowiada złożonemu zamówieniu należy poinformować o tym niezwłocznie Sprzedawcę.

 7. W przypadku towaru, który uległ uszkodzeniu w trakcie transportu tzn. znajdują się widoczne uszkodzenia kartonu mogące mieć wpływ na zawartość, Klient powinien odmówić jego przyjęcia z adnotacją na dokumencie wewnętrznym WZ o przyczynie odmowy. Następnym krokiem jest bezzwłoczny kontakt ze Sprzedawcą w celu poinformowania o danym przypadku.

 

 1. Odstąpienie od umowy:

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub adres e-mail: sklep@hastegarden.com

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. Świadczenia Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  4. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

  5. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.

 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

 1. Reklamacje Towarów – rękojmia.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zgodny z Umową.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.

 3. Dla zachowania uprawnień z tytułu rękojmi wystarcza wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres e-mail: sklep@hastegarden.pl. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 6. Drewno jest produktem naturalnym, co oznacza, iż warunki atmosferyczne mają wpływ na jego powierzchnię i kolor. Drobne pęknięcia mogą pojawić się w przypadku zbyt długiej ekspozycji na słońce, nie wpływają one jednak na jakość i funkcjonalność produktu. Właściwości mebli i materiałów, z których zostały one wykonane, a także prawidłowy sposób ich użytkowania i pielęgnacji zostały podane w Opisie produktu / Instrukcji pielęgnacji mebli, znajdującej się w opakowaniu. Rękojmią nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i niewłaściwą pielęgnacją mebli (niezgodną z instrukcją pielęgnacji). Rękojmią nie są objęte również różnice kolorystyczne, zmiana koloru drewna oraz zmiany następujące w strukturze drewna jak np. mikropęknięcia (niepogarszające funkcjonalności towaru), wynikające z jego naturalnych właściwości, a także z działania czynników atmosferycznych. Dla zachowania wysokiego poziomu ochrony drewna, należy olejować drewniane meble ogrodowe w regularnych odstępach czasu.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałej nieprawidłowości oraz przesłać zawiadomienie o dostrzeżonych wadach na adres e-mail: sklep@hastegarden.pl

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

 1. Gwarancja

 

 1. Sprzedawca udziela także gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną naprawę, przesłanie części mebli lub wymianę w okresie gwarancyjnym.

 2. Gwarancja dotyczy wszelkich ukrytych wad produkcyjnych - wykonania oraz wad materiałowych.

 3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od odebrania Towaru przez Klienta. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarcza wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres sklepu sklep@hastegarden.pl. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest posiadanie przez Klienta oryginału faktury lub paragonu fiskalnego wystawionego przy sprzedaży towaru, a także oryginalnego opakowania.

 4. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach sklep ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jej uwzględnienia.

 5. W przypadku naprawy towaru u Klienta zostanie z nim ustalony termin i orientacyjny czas trwania naprawy.

 6. W przypadku naprawy towaru w innym miejscu, a także w przypadku wymiany towaru na nowy, sklep wskaże Klientowi adres, pod który winien on przesłać wadliwy towar.

 7. Przesłanie przez Klienta wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt sklepu.

 8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Sprzedawca dokona wymiany towaru na nowy albo dokona istotnej naprawy wadliwego towaru, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wymienionego towaru lub zwrócenia towaru naprawionego. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę ta stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego gwarancją Klient mógł z niego korzystać.

 9. Zastrzeżenie opisane w pkt. VI ust. 6 Regulaminu ma również zastosowanie do gwarancji.

 

 1. Płatności

 

 1. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w sposób określony przez sprzedawcę i zaakceptowany wg warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia oraz niniejszym regulaminie.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. gotówką przy odbiorze towaru (do rąk pracownika firmy spedycyjnej);

  2. przelewem na rachunek bankowy sklepu lub kartą kredytową - w takim przypadku towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu

  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 

 1. Z uwagi na przyjęty system rozliczeń z firmą spedycyjną, w przypadku zamówienia o wartości powyżej 5.000,00 zł. Klient zobowiązany jest do zapłaty co najmniej części wartości zamówienia przewyższającej 5.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy sklepu lub kartą kredytową. W takim przypadku towar zostanie wysłany po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sklepu.

 2. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy.

 3. Płatności przelewem, elektroniczna lub kartą kredytową, a także w przypadku zaistnienie sytuacji określonej w pkt. 3 powyżej, winny być dokonywane na następujący rachunek bankowy sklepu:

BZ WBK oddział w Łodzi nr 44 1090 2705 0000 0001 0621 7745

w terminie dwóch dni liczonych od daty potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia, a w przypadku płatności kartą kredytową w terminie dwóch dni od daty autoryzacji karty kredytowej.

 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu dodatkowo poinformuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Logowanie Klienta

 

 1. Aby dokonać zakupu lub zadać pytanie należy zarejestrować się i podać swoje dane osobowe.

 2. Posługując się wybraną w czasie rejestracji nazwą użytkownika i hasłem można dokonywać zakupów wszystkich produktów zawartych na stronie internetowej.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za stan produktów oferowanych przez siebie do sprzedaży, realizację zamówienia, obsługę płatności, zwrotów i reklamacji oraz udzielania gwarancji na zakupione produkty.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

 

 1. Pliki cookies (tzw. Ciasteczka)

Serwis internetowy hastegarden.pl używa plików cookies (tzw. Ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Plikami cookies można zarządzać (np. je zablokować) w ustawieniach przeglądarki internetowej - więcej informacji na ten temat na stronie: Polityka Cookies.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. W ramach realizacji umowy z Klientem, Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje koniecznością usunięcia Konta Klienta oraz brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na jego pośrednictwem.

 

 

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: HASTE TRADE & DESIGN Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Piłsudskiego 74 lokal 320 50-020 Wrocław, tel.: +48 782 793 457, e-mail: sklep@hastegarden.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Meble ogrodowe

Sklep HASTE GARDEN

ul. Piłsudskiego 74 lokal 320

50-020 Wrocław

Email: sklep@hastegarden.com

Tel: +48 782 793 457