Regulamin sklepu internetowego "HASTEGARDEN.pl"

 

1. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.hastegarden.pl jest HASTE TRADE & DESIGN Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Nowowiejskiej 2, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271057. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 535.000,00 zł opłacony w całości. Numer NIP/VAT: PL 725 193 3098, REGON 100278991. - dalej zwaną "sklepem".

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki Śląskie,

Tel.: +48 717345371

Fax: +48 717345373

E-mail: sklep@hastegarden.com

Oferta sklepu internetowego dostępna jest na terenie Polski oraz obsługiwane są zamówienia w granicach Polski.

 

2. Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.hastegarden.pl.

2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

3. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

4. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

3. Oferta i ceny

1. Wszystkie ceny mebli podawane są w Złotych Polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów transportu. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu zostaje automatycznie wyliczony i dodawany jest do wartości zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki oraz od odległości.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo:

- do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie;

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu;

- przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, artykuły objęte promocją dostępne są do wyczerpania zapasów;

- do zmiany koloru mebli.

4. Ponadto sklep informuje, że meble mogą w zależności od rozdzielczości komputera w swojej kolorystyce nieznacznie różnić się od rzeczywistości.

5. W obszarze oferty sklep zastrzega sobie prawo:

- czasowego ograniczenia dostępności towarów z oferty sklepu;

- wycofania produktu z oferty sklepu bez podania przyczyn, wyłączając jakąkolwiek odpowiedzialność sklepu.

 

4. Dostawa i odbiór

1. Każde złożone przez Klienta zamówienie, przed jego fizyczną realizacją, jest potwierdzane przez pracownika sklepu elektronicznie lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania.

2. Zamówienia, których realizacji nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania nie będą wykonane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany elektronicznie na podany adres e-mail.

3. Termin realizacji zamówienia = czas wykonania zamówionych towarów + czas dostawy.

4. Zamówienia są realizowane w terminie od 7 do 28 dni roboczych. Jeżeli zamówienie dotyczy towarów o różnym czasie realizacji, będą one dostarczone po skompletowaniu całości zamówienia.

5. Klient zobowiązuje się przyjąć zamówiony towar chyba że towar ten nie odpowiada opisowi przy zamówieniu lub towar ten znajduje się w stanie naruszonym.

5.1 W przypadku, gdy otrzymany towar nie odpowiada złożonemu zamówieniu należy poinformować o tym sklep.

5.2 W przypadku towaru, który uległ uszkodzeniu w trakcie transportu tzn. znajdują się widoczne uszkodzenia kartonu mogące mieć wpływ na zawartość, Klient powinien odmówić jego przyjęcia z adnotacją na dokumencie wewnętrznym WZ o przyczynie odmowy. Następnym krokiem jest bezzwłoczny kontakt ze sklepem w celu poinformowania o danym przypadku.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient będący konsumentem może w formie pisemnej odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep (adres do korespondencji: Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki Śląskie, tel.: +48 717345371, fax: +48 717345373, e-mail: sklep@hastegarden.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od danej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od danej umowy sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od danej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku bez poniesienia przez Klienta opłat w związku z tym zwrotem). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres: Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki Śląskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośredni koszt zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 700,00 zł/brutto

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Zwroty są możliwe tylko po okazaniu paragonu fiskalnego/faktura VAT.

 

5. Reklamacja - gwarancja oraz rękojmia

1. Sklep udziela gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną naprawę, przesłanie części mebli lub wymianę w okresie gwarancyjnym.

2. Gwarancja dotyczy wszelkich ukrytych wad produkcyjnych - wykonania oraz wad materiałowych.

3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od odebrania przesyłki przez Klienta. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarcza wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres sklepu sklep@hastegarden.pl. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest posiadanie przez Klienta oryginału faktury lub paragonu fiskalnego wystawionego przy sprzedaży towaru, a także oryginalnego opakowania.

4. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach sklep ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jej uwzględnienia. Jeśli nie zajdą żadne szczególne okoliczności reklamacja zostanie uwzględniona w ciągu 10 dni od uznania jej zasadności.

5. W przypadku naprawy towaru u Klienta zostanie z nim ustalony termin i orientacyjny czas trwania naprawy.

6. W przypadku naprawy towaru w innym miejscu, a także w przypadku wymiany towaru na nowy, sklep wskaże Klientowi adres, pod który winien on przesłać wadliwy towar.

7. Przesłanie przez Klienta wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt sklepu.

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Sklep dokona wymiany towaru na nowy albo dokona istotnej naprawy wadliwego towaru, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wymienionego towaru lub zwrócenia towaru naprawionego. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę ta stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego gwarancją Klient mógł z niego korzystać.

9. Drewno jest produktem naturalnym, co oznacza, iż warunki atmosferyczne mają wpływ na jego powierzchnię i kolor. Drobne pęknięcia mogą pojawić się w przypadku zbyt długiej ekspozycji na słońce, nie wpływają one jednak na jakość i funkcjonalność produktu. Właściwości mebli i materiałów, z których zostały one wykonane, a także prawidłowy sposób ich użytkowania i pielęgnacji zostały podane w Opisie produktu / Instrukcji pielęgnacji mebli, znajdującej się w opakowaniu. Gwarancją nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i niewłaściwą pielęgnacją mebli (niezgodną z instrukcją pielęgnacji). Gwarancją nie są objęte również różnice kolorystyczne, zmiana koloru drewna oraz zmiany następujące w strukturze drewna jak np. mikropęknięcia (niepogarszające funkcjonalności towaru), wynikające z jego naturalnych właściwości, a także z działania czynników atmosferycznych.

Dla zachowania wysokiego poziomu ochrony drewna, należy olejować drewniane meble ogrodowe w regularnych odstępach czasu.

10. Prawa i obowiązki stron z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 

6. Płatności

1. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w sposób określony przez sprzedawcę i zaakceptowany wg warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia oraz niniejszym regulaminie.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówką przy odbiorze towaru (do rąk pracownika firmy spedycyjnej);

b) przelewem na rachunek bankowy sklepu lub kartą kredytową - w takim przypadku towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu.

3. Z uwagi na przyjęty system rozliczeń z firmą spedycyjną, w przypadku zamówienia o wartości powyżej 3.000,00 zł. Klient zobowiązany jest do zapłaty co najmniej części wartości zamówienia przewyższającej 3.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy sklepu lub kartą kredytową. W takim przypadku towar zostanie wysłany po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sklepu.

4. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy.

5. Płatności przelewem lub kartą kredytową, a także w przypadku zaistnienie sytuacji określonej w pkt. 3 powyżej, winny być dokonywane na następujący rachunek bankowy sklepu:

BZ WBK oddział w Łodzi nr 44 1090 2705 0000 0001 0621 7745

w terminie dwóch dni liczonych od daty potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia, a w przypadku płatności kartą kredytową w terminie dwóch dni od daty autoryzacji karty kredytowej.

 

7. Logowanie Klienta

1. Aby dokonać zakupu lub zadać pytanie należy zarejestrować się i podać swoje dane osobowe.

2. Posługując się wybraną w czasie rejestracji nazwą użytkownika i hasłem można dokonywać zakupów wszystkich produktów zawartych na stronie internetowej.

 

8. Poufność danych i polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Haste Trade & Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120) przy ul. Nowowiejskiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271057, kapitał zakładowy w wysokości 535.000,00 zł opłacony w całości, posiadająca numer NIP 7251933098, REGON 100278991, zwana dalej "Administratorem".

2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki Śląskie lub telefonując pod numer: +48 717 345 371, a także wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@hastegarden.com.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa pomiędzy Tobą, a Administratorem, zwana dalej "Umową", do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu sklepu internetowego "HASTEGARDEN.pl" i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim dla celów związanych z realizacją Umowy, w tym obsługi reklamacji, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, wtedy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie uzasadniony interes Administratora. Ponadto, Twoje dane osobowe przetwarzane są również w celach marketingowych Administratora (marketing bezpośredni).

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne to jest przez okres realizacji Umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom sprzedawanych przez Administratora produktów; dostawcom usług księgowych; dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych mu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym); dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności: dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, firmom kurierskim, spedycyjnym i pocztowym oraz firmie obsługującej newsletter).

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz również w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych (marketing bezpośredni), bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, zaś w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - Twój sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

11. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych może odbywać się wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu w trakcie procesu rejestracji w sklepie internetowym "HASTEGARDEN.pl". Warunki wyrażenia zgody znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

12. Administrator zapewnia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (art. 4 pkt 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

9. Odpowiedzialność

Sklep ponosi odpowiedzialność za stan produktów oferowanych przez siebie do sprzedaży, realizację zamówienia, obsługę płatności, zwrotów i reklamacji oraz udzielania gwarancji na zakupione produkty.

 

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m. in.

- ze zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

- ze zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a sklepem;

- z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  1. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

  1. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

11. Pliki cookies (tzw. Ciasteczka)

Serwis internetowy hastegarden.pl używa plików cookies (tzw. Ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Plikami cookies można zarządzać (np. je zablokować) w ustawieniach przeglądarki internetowej - więcej informacji na ten temat na stronie: Polityka Cookies.

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: HASTE TRADE & DESIGN Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki Śląskie, tel.: +48 717345371, fax: +48 717345373, e-mail: sklep@hastegarden.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Meble ogrodowe

Sklep HASTE GARDEN

Nowowiejska 2

55-120 Oborniki Śląskie

Email: sklep@hastegarden.com

Tel: +48 71 734 53 71