Zwrot lub wymiana mebli ogrodowych zakupionych w sklepie internetowym HASTE GARDEN

Zgodnie z ustaw z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient bdcy konsumentem moe w formie pisemnej odstpi od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyki. Termin do odstpienia od umowy wygasa po upywie 14 dni od dnia w ktrym Klient wszed w posiadanie rzeczy lub w ktrym osoba trzecia inna ni przewonik i wskazana przez Klienta wesza w posiadanie rzeczy. Aby skorzysta z prawa odstpienia od umowy, Klient musi poinformowa sklep (adres do korespondencji: Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki lskie, tel.: +48 717345371, fax: +48 717345373, e-mail: sklep@hastegarden.com) o swojej decyzji o odstpieniu od danej umowy w drodze jednoznacznego owiadczenia (na przykad pismo wysane poczt, faksem lub poczt elektroniczn). Klient moe skorzysta ze wzoru formularza odstpienia od umowy, jednak nie jest to obowizkowe. Aby zachowa termin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysa informacj dotyczc wykonania przysugujcego mu prawa odstpienia od umowy przed upywem terminu do odstpienia od umowy. W przypadku odstpienia od danej umowy sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego ni najtaszy zwyky sposb dostarczenia oferowany przez sklep), niezwocznie, w kadym przypadku nie pniej ni 14 dni od dnia, w ktrym sklep zosta poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstpienia od danej umowy. Zwrot patnoci zostanie dokonany przy uyciu takich samych sposobw patnoci, jakie zostay przez Klienta uyte w pierwotnej transakcji, chyba e Klient wyranie zgodzi si na inne rozwizanie (w kadym przypadku bez poniesienia przez Klienta opat w zwizku z tym zwrotem). Sklep moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesania, w zalenoci od tego, ktre zdarzenie nastpi wczeniej. Klient powinien odesa lub przekaza rzecz na adres: Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki lskie, niezwocznie, a w kadym razie nie pniej ni 14 dni od dnia, w ktrym Klient poinformowa sklep o odstpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeeli Klient odele rzecz przed upywem terminu 14 dni. Klient bdzie musia ponie bezporedni koszt zwrotu towarw.

W przypadku wtpliwoci prosimy o bezporedni kontakt.